Follow

RT @LSAbewoners
We komen dit najaar met een nieuw traject voor initiatieven die een plek groener en schaduwrijker willen maken met bomen. Denk bijvoorbeeld aan het terrein voor je buurthuis of een kaal grasveld waar ook wel wat schaduw kan gebruiken.

lsabewoners.nl/maak-jouw-buurt

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!