Follow

RT @lindavoortman
Onacceptabel dat deze leerlingen op scholen, wat een veilige haven zou moeten zijn, worden gepest. Leraren vervullen een voorbeeldrol. Aandacht voor LHBTI+ in het onderwijs blijft nodig, daarom heeft Utrecht in de Regenboogagenda hier specifiek aandacht voor 🌈 twitter.com/trouw/status/14383

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!