Follow

RT @SandraBeckerman
Alsof de dag na twee keer een , nieuwe scheuren en gedupeerden die moeten loten om subsidie nog niet erg genoeg was

Dan komt van Haga juist nu met plan voor meer

Wat een slechte dag voor

rtvnoord.nl/nieuws/857253/van-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!