Follow

RT @benhetwelzat
Aardbeving nummer 3, kracht van 2.54!
Dat is juist zwaar! Deze bevingen vinden plaats op een diepte van 3 km! Dus aan de oppervlakte! En nee, we zijn nog LANG NIET gecompenseerd! Men geeft nog steeds 60% van het geld uit aan juridische procedures om niet te vergoeden!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!