Follow

RT @wfopw
Zaterdag zijn we bezig aan de leuke aankleding voor . Tussen 10 en 16 hoor je het gehamer, geschroef en vliegen de verfklodders om je oren. Kom een kijkje nemen, help mee, inspireer ons! ;) Onze werkplaats is hierrrr: osm.org/go/0GXNuV8KU?m=

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!