Follow

RT @POL_Groningen
Tussen 19:15 uur en 19:30 heeft er schietincident plaatsgevonden aan de Populierenlaan in de stad . Daarbij is 1 persoon gewond geraakt. Deze persoon is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek en de straat is afgesloten.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!