Follow

RT @POL_Groningen
Gisteravond is een 42-jarige vrouw mishandeld aan de Helper Kerkstraat in Groningen door 2 jongens in hoodies. Het slachtoffer heeft een van hen een kras in het gezicht toegebracht. Heeft u meer informatie? Neem contact met ons op. Verdere details in link
politie.nl/nieuws/2021/oktober

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!