Follow

RT @avrotrosradar
Uit huis geplaatste verblijven soms veel langer dan zou moeten bij , doordat begeleiding en hulp voor terugkeer van uit huis geplaatste kinderen met regelmaat onvoldoende is radar.avrotros.nl/nieuws/item/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!