Follow

Oh wacht, ik had natuurlijk gewoon dat fruit rechtstreeks in die openstaande rugzakken op de buik moeten mikken. "Waar zijn jullie lampions jongens?" "Ja vergeten"

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!