Follow

RT @dvhn_nl
'Hij liep bloedend naar de receptie.' Politie nog steeds op zoek naar dader steekpartij Alfa-College bij Euroborg in Groningen dlvr.it/SCNxQm

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!