Follow

RT @janvlug
Lees hier meer over de open brief van @fsfe aan de formateurs en onderhandelaars over het belang van Vrije en OpenSource Software.

fsfe.org/news/2021/news-202111 twitter.com/MelanieOderwald/st

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!