Follow

RT @chickpurchase
Mijn persoonlijk minst-favoriete move uit de lobby playbook van Facebook/Google? Oud-medewerkers van kamerleden en activisten recruiten om deze vervolgens hun voormalige collega’s te laten belobbyen mbv het netwerk en de kennis die ze hebben opgebouwd met publiek geld. twitter.com/bitsoffreedom/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!