Follow

RT @buzztruus
Online gokken. Een draadje over het nieuwe gokbeleid.
Laat ik eens een account aanmaken bij @hollandcasino.
Dat gaat erg gemakkelijk, ik kan vrijwel meteen aan de slag. De lokbonus van 100 euro wordt bij mijn inleg van 100 euro gegeven (1)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!