Follow

RT @bitsoffreedom
“We beschermen klokkenluiders natuurlijk”…

…maar “we hebben aangifte gedaan tegen de klokkenluiders”.

In één en dezelfde kamerbrief. Onze klomp is gebroken. twitter.com/amkouwenhoven/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!