Follow

RT @wfopw
Met pijn in ons hart moeten we verzetten. 😥 Met zo veel mensen die door corona geraakt worden en met de nieuwe maatregelen is het niet langer verantwoord mogelijk. We kijken naar opties in voorjaar 2022, daarover later meer. Stay tuned!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!