Follow

Verplaatsing van de in dwars door nauwe straten is een dwaas plan. Het alternatief van bewoners wordt botweg gedist en ambtelijk afgeserveerd:
dvhn.nl/meningen/Opinie/Bewone
---
RT @gem_groningen
De is volop in ontwikkeling en verandert in één van de belangrijkste woningbouwgebieden van . bit.ly/3xC7E9…
twitter.com/gem_groningen/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!