Follow

RT @Lichtjesdag
Vanavond gaatherdenken anders. Voor de tweede keer. We komen op een andere manier samen. We verbinden de provincies Groningen, Drenthe en (een deel) van Friesland aan elkaar met geluid en licht. Vanuit onze eigen huizen. We beginnen met een podcast.

youtube.com/watch?v=-fajiWjeJ9

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!