Follow

Lieve Lotte, vandaag ben je jarig. ❤️ Vandaag ben je vijf jaar, bij ons en ook weer niet.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!