Follow

Tienduizenden gedupeerden, maar geen daders: zo ontstond de tragedie achter de toeslagenaffaire

Vrijwel iedereen – ministers, Kamerleden, ambtenaren, journalisten – deed wat je van ze zou verwachten, en juist daardoor liep alles mis.

decorrespondent.nl/10628/tiend

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!