Follow

Met de GDPR in de hand verwijderen criminelen snel de journalistieke bewijzen van hun misdaden.

qurium.org/forensics/dark-ops-

@shockingGreen dat artikel heeft geen enkele relatie met de gdpr/avg

@ton Het klopt dat de onterechte GDPR-aanspraken niet de kern van het artikel zijn, maar één van de manieren is om onwelgevallige artikelen van het net te halen. Maar dat het er niets mee te maken heeft wil ik wel bestrijden.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!