Follow

Uitgebreide reportage over ‘straling’ op 25 februari bij Omroep Gelderland

Omroep Gelderland gaat op donderdag 25 februari om 17.20 uur een reportage van 25 minuten uitzenden over het onderwerp 'straling', waarbij diverse betrokkenen worden geïnterviewd.

Het betreft een aflevering binnen de serie “In het viz

stralingsbewust.info/2021/02/2

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!