Follow

Stralingsdeskundige op kandidatenlijst bij politieke partij Trots op Nederland

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn we op zoek naar stralingsbewuste politieke partijen. Voor zover ons bekend is Trots op NL de enige partij die een stralingsdeskundige op de kandidatenlijst heeft staan: dr

stralingsbewust.info/2021/03/0

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!