Follow

Stralingsbewust Stemadvies Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben een vragenlijst gestuurd naar alle 37 deelnemende politieke partijen om te informeren naar hun standpunt inzake de aanpak van de gezondheidsrisico's door straling.

I

stralingsbewust.info/2021/03/0

's

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!