Follow

Tweede Kamerverkiezingen 2021 en gezondheidseffecten van EMV

Binnenkort zijn er weer verkiezingen. Veel mensen maken gebruik van stemwijzers om hun partijkeuze te bepalen. Maar daar wordt doorgaans geen aandacht gegeven aan gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden. Elektrogevoeligen zijn daar juist wel in geïnteresseerd en daarom geven we hieronder een kort overzicht van de aandacht hiervoor

stichtingehs.nl/blog/tweede-ka

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!