Follow

Heldere informatie om het onderwerp 5G en alle implicaties weer bespreekbaar te maken

Terwijl in het afgelopen jaar alle aandacht begrijpelijkerwijs op corona was gericht, is het onderwerp 5G zo goed als van de agenda gevallen. Dat is niet terecht, want de uitrol van dit nieuwe generati

stralingsbewust.info/2021/03/0

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!