Follow

Oproep voor inwoners uit o.a. Best: meld bijzondere gezondheidsklachten in afgelopen maanden

Bericht voor (stralingsgevoelige) inwoners uit de gemeenten Best, Vlissingen en Houten:

In de afgelopen 12 maanden kregen wij (en andere organisaties) r

stralingsbewust.info/2021/03/1

#'snachts

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!