Follow

Debat over Initiatiefvoorstel Pilot Meld- en Informatiepunt stralingsklachten in gemeente Zeist

Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist is inmiddels al ruim een jaar actief om te zorgen voor meer bewustwording over de gezondheidsrisico's van straling in

stralingsbewust.info/2021/04/0

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!