Follow

Meeste reacties van burgers bij internetconsultatie over 5G-frequenties terzijde geschoven

De rijksoverheid doet helemaal niets met de input van burgers bij diverse telecomonderwerpen in internetconsultaties. Dat blijkt uit de bestudering van informatie uit een WOB-ver

stralingsbewust.info/2021/06/0

-verzoek

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!