Follow

Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleus rapport

Vera Verhagen en Elze van Hamelen bestudeerden het rapport '5G en Gezondheid' van de Gezondheidsraad en concludeerden dat er heel wat mis is met de conclusies in dit rapport. Vera Verhagen is sociaal psycholoog en is als onderzoeker ve

stralingsbewust.info/2021/07/2

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!