Finally weekend, what about the chickens?

Ik zeg maar zo ik zeg maar tok en op hok!🐔

Ik leef in het forensische of leef het forensische in mij, of is het gehospitaliseerd, wie weet 🤪

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!