Follow

Vormgeving en content van vc4all.nl aangepast. met dank aan @berkes , @Bjorn_W@twitter.com
. Inclusief deelname stappenplan van BiebEemland, waarvoor dank! Mocht er iets niet kloppen of als er taalvouten in staan...laat het even weten.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!