Ketogeen dieet, meer vet en koolhydraatbeperkt
Vooropgesteld, ik ben een voorstander van het eten van minder koolhydraten en meer natuurlijke vet. Zeker de voorbewerkte koolhydraten zoals suikers en alle witte koolhydraten, dat zijn de zogenaamde snelle koolhydraten, deze worden
gezondheidenvoeding.nl/afvalle

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!