Commissie investeert bijna 2 miljard euro uit het programma Digitaal Europa om vooruitgang te boeken bij de digitale transitie

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_5863
Follow

@gijs ben benieuwd welke concerns er met het geld van door gaan

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!