Google Drive File Stream is cool, now I can have my entire music collection on my macbook :-)

mastodon.nu is opgeruimd. Het domein is nog wel aktief, zal ik dat doorlinken naar mastodon.nl, @mdbraber ?

3 nieuwe binnenkomers in de Top 40 van deze week

Zijn hier nog mensen die naar Lowlands gaan dit jaar?

I like the task manager quire.io , it seems to have all the functionality I was looking for.

Omdat ik mijn eigen instance mastodon.nu ga sluiten, wordt dit mijn primaire account.

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!