Neem een getal, zeg 30, en schrijf het als product van priemgetallen, opklimmend in grootte: 2 × 3 × 5. Plak deze getallen achter elkaar, 235 dus. Schrijf dat getal opnieuw als product van priemen: 5 × 47. Weer plakken, 547, en hé: dit getal is zélf priem.
John Conway dacht dat elk getal zo in een priemgetal zou eindigen. Maar nee: 13.532.385.396.179 is een tegenvoorbeeld. nrc.nl/nieuws/2017/06/08/verra

Het kan dus tóch. Fermat bewijzen met zeventiende-eeuwse middelen. Ahem. Het past niet in 500 tekens, maar Andrea Ossicini lukt het wel in 13 pagina's. arxiv.org/abs/1704.06335

Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!