Sorry mensen maar Mastodon.nl heeft dit account restricties gegeven, waarom is volkomen onduidelijk.... Volg op twitter, Telegram, Facebook, etc.

Show older
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!