Follow

Raad van State benoemt wetenschappelijke verdeeldheid over ICNIRP-blootstellingslimieten

Op 24 maart 2021 heeft de afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan over een herzieningsverzoek met betrekking tot een eerdere uitspraak vorig ja

stralingsbewust.info/2021/03/2

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!