Follow

RT @gem_groningen
Een oproep aan de mensen die gisteravond een feestje 🎉hebben gevierd in het : willen jullie je rotzooi voortaan zelf opruimen? Gewoon doen, het is een kwestie van fatsoen. 🎈

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!