Follow

Stop5G België: “Doen alsof je naar burgers luistert is erger dan ze negeren”

Ook in België wordt duidelijk zichtbaar dat de kloof tussen burgers en politieke besluitvormers rondom 5G steeds groter wordt. Het Collectief Stop5G.be werd in november 2019 opgericht naar aanleiding van de overhandiging v

stralingsbewust.info/2021/07/3

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.nl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!